J.nr. 26-90374 HWØ/SEKR.

 

VIGTIGE OPLYSNINGER TIL ALLE VORES KLIENTER

 

Fischer Advokatfirma er et ApS og har CVR.nr. 32341004.

Alle advokater i Fischer Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark.

Alle advokat i Fischer Advokatfirma er en del af Advokatsamfundet.

Ansvar

Advokatfirmaet har tegnet advokatansvarsforsikring i forsikringsselskabet Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Forsikringsdækningens maksimum for formueskade er DKK 5.317.260,00. Vores ansvar er begrænset til dette beløb.

Bank

Fischer Advokatfirma har klientbankkonto i Sydbank – reg. nr. 8010 kontonr. 1370312.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning I henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 100.000,00 (ca. kr. 750.000,00). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud I banken, selvom pengene star på forskellige konti, herunder på bade klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til  eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formal. Her dækkes beløb op til EUR 10 mio, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysning om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Opbevaring af persondata og personfølsomme oplysninger

Afhængigt af sagstypen kan det være nødvendigt at notere persondata og personfølsomme oplysninger på sagen. Disse oplysninger opbevares efter sagens afslutning ikke længere, end sagstypen tilsiger.

Det er sagens karakter eller andre regelsæt som fx Hvidvaskloven, der afgør, hvor længe persondata og personfølsomme oplysninger bliver opbevaret.

De kan altid kontakte kontoret på info@fischer-advokatfirma.com eller 74630800 og få oplyst hvilke persondata eller personfølsomme oplysninger, som vedrører Dem, der opbevares her på kontoret – ligesom De på samme måde kan anmode om at få disse udleveret eller slettet i det omfang andre regelsæt ikke regulerer en tvungen opbevaring i en længere periode som fx Hvidvaskloven.

Tilsyn og klage

Advokaterne hos Fischer Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www. Advokatsamfundet.dk.

For klager se da her »