Hvis det ikke er muligt at inddrive din fordring udenretligt eller via Fogedretten, så kan en retssag være vejen for dig. Vi har møderet for Byretten og Landsretten, så vi kan være dig behjælpelig fra sagens start til afslutning.

Vi har stor proceserfaring og især også, hvor der er involveret tysktalende parter, hvilket oftest kræver løbende oversættelser af den skriftlige proces samt en tolk til den mundtlige proces. Her har vi et stort netværk og kender til de specielle forhold, der oftest gør sig gældende ved eksempelvis afhøringerne under retssagen.

Mange tyskere føler sig utrygge ved tanken om at føre retssag i et andet land. Det skal du ikke være, da vi har stor erfaring, og vi giver dig de samme chancer i en dansk retssag, som enhver anden dansk part qua den særlige sprogkompetence vi besidder via vores tysktalende advokater.

Såfremt du er i besiddelse af en tysk retshjælpsforsikring, dækker denne oftest også omkostningerne til en tysk advokat. Send os en kopi af din retshjælpsforsikringspolice, og vi tager os af resten. Vi korresponderer på daglig basis med tyske forsikringsselskaber og kender derfor proceduren!

Herudover har vi erfaring inden for indhentelse og udarbejdelse af juridiske responsa (sagkyndige erklæringer) om fremmed ret i danske sager. Dette er særligt relevant, hvor tysk ret finder anvendelse i danske retssager.

Derudover fungerer vi som sagkyndig i tyske sager anlagt ved tyske domstole, hvor dansk ret finder anvendelse.