Forretningsbetingelser

Fischer Advokatfirmas forretningsbetingelser gælder for de opgaver, vi påtager os, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Interesse- eller loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

Fischer Advokatfirma er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om enhver klient.

Honorar og betaling

Fastsættelsen af et advokathonorar sker baseret på flere forskellige parametre. Vi ser på den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusiv relevante omkostninger og udlæg.

Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning afgiver vi dog gerne – og altid overfor forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

Kørsel, porto og kopiering

Al kørsel i sagen bliver afregnet med den af SKAT fastsatte erhvervsmæssige befordringsgodtgørelse, pr. km, med tillæg af moms. Min timeregistrering omfatter også rejsetid til møder m.v. udenfor kontoret. I sager med fri proces vil kørsel blive betalt af statskassen. I sager med retshjælpsforsikringsdækning vil der alene blive afregnet kørsel overfor klienten svarende til en evt. selvrisiko eller i tilfælde, hvor dækningsmaksimummet på dennes forsikringspolice er nået.

Kopiering og porto afregnes særskilt efter medgået forbrug. Eventuelle udlæg til transport, kost og logi m.v. viderefaktureres uden tillæg.

Der fremsendes løbende kopi af al ind- og udgående korrespondance, processkrifter, bilag mv. i sagen til klienten. Fremsendelse af yderligere kopier afregnes med kr. 5,00 pr. side.

Fakturering og betalingsbetingelser

Afregning sker a conto månedsvis. Afregningen vil indeholde en angivelse af de løbende opgaver. Betalingsbetingelserne er 10 dage fra fakturadato, hvorefter der beregnes renter med procesrenten. Der tillægges moms efter gældende regler.

Depositum

Vi anmoder som udgangspunkt om indbetaling af depositum til dækning af kendte udlæg og omkostninger samt depositum til sikkerhed for vores honorar.

Indbetalt depositum indsættes på vores klientkonto og kan inklusive eventuelle renter anvendes til dækning af omkostninger. Depositum indbetalt til sikkerhed for vores honorar henstår som udgangspunkt til sikkerhed for vores slutafregning, hvorfor løbende a conto afregninger skal udlignes løbende med yderligere indbetalinger.

Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos Fischer Advokatfirma er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos Fischer Advokatfirma, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Insiderhandel

Enhver medarbejder hos Fischer Advokatfirma er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Vi er alene ansvarlige over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

Afslutning af opgaven

Fischer Advokatfirma fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer, trods rykkere, er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører samt i tilfælde af, at klienten ikke udligner udeståender på sagen.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer papirsagsakterne i 6 måneder efter arkiveringsdatoen. Dog opbevares sagerne i variable årrækker alt efter sagstypen også i det digitale system, idet alle sagens akter ligeledes forefindes digitalt.

Klager

Fischer Advokatfirma er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Fischer Advokatfirma behandles efter dansk ret og ved Retten i Sønderborg, som er Fischer Advokatfirmas værneting.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

Fischer Advokatfirma er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.